Kallelse till årsmöte.

Kallelse till årsmöte.

Årsmöte för föreningen 1300 Rallycup Kommer att hållas Lördagen den 19:e November i Norrköping.

Alla medlemmar är välkomna. Förutom Årsmöte och prisutdelning kommer även ett go-kartrace att anordnas. Det kommer även ordnas med förtäring.

Föreningen står för kostnaderna. Icke medlemmar är välkomna men får stå för sina egna kostnader själva.

Tid och plats: Lördagen den 19:e November kl 12:00 vid GokartArenan Norrköping, Horns väg 5, 605 97  NORRKÖPING. www.gokartarenan.se

Preliminär tidsplan enligt följande: Samling kl 12:00, Cokartrace kl 12:30 – 14:00. Årsmöte 14:00 –  15:30. Förtäring vid Restaurang Durkslaget, Korsgatan 13, 602 33  NORRKÖPING.

Förslag till Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare samt rösträknare
 5. Fråga om mötet utlyst på rätt sätt
 6. Fastställande av dagordning för mötet.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgiften
 11. Fastställande av verksamhetsplan (Kalender) samt budget
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  (Inga inkomna motioner)
 13. Val av styrelse
  Val av ordinarie ordförande för 2år
  Val av ordinarie styrelseledamot för 2år
  Val av ordinarie styrelseledamot för 2 år
  Val av ordinarie styrelseledamot för 1 år (fyllnadsval)
  (Ricardo Hillesjö ett år kvar)
  Val av suppleant 2år
  (Matthias Gårdman ett år kvar)
 14. Val av vice revisor 2år
  (Nuvarande revisor Gun-Britt Jansson sitter ett år till)
 15. Val av valberedning för 2år
  (Jan-Erik Eriksson sitter ett år till)
 16. 16.Mötet avslutande

Vill ni har mer info så mailar ni ”styrelsen@1300rallycup.se” om detta.

Anmälan till Årsmötet mm.

Kommentarer är stängda.