Reglemente 1300 RallyCup 2024.

Reglemente 1300 RallyCup 2024.

(Ändringar, förtydliganden och tillägg gulmarkerade)

Syfte

Att bedriva en enkel och billig rallycup där deltagarna erbjuds tävla på så lika villkor som möjligt. Cupen avser att föra sin drygt 37-åriga tradition vidare genom att ha ett enkelt reglemente som strävar efter att göra bilen så tävlingsanpassad som möjligt för minsta möjliga kostnad. Regeländringar skall i möjligaste mån undvikas för att ge bilägarna en trygghet. Den sociala biten skall prioriteras för cupdeltagarna med t.ex. olika träffar, aktiviteter samt med en aktiv hemsida bredvid övriga sociala medier. Stor vikt skall läggas vid att mer erfarna deltagare skall stötta och hjälpa de yngre förarna. Allt under mottot
”Mycket rally för pengarna”.

Antal Tävlingar

1300 RallyCup 2024 består av 2 st vintertävlingar och 5 st sommartävlingar. Max 5 tävlingar får räknas.

Reservtävling

Reservtävling ersätter enbart inställd Cuptävling. Man kan alltså inte tillgodogöra sig poäng från reservtävling om man själv uteblir, blir poänglös eller vill ”byta” poäng från Cuptävling. Reservtävling kan läggas var som helst i kalendern. Det är upp till den tävlande om denne vill gardera sig genom att delta.

Förarklasser

Utbildningsförare tävlar i en egen klass.
A-, B- och C-förare tävlar tillsammans i en sammanslagen klass.
Juniorer oavsett förarklass upp tom 25 år tävlar förutom i vanliga cupen också i en egen Juniorcup. Arrangör behöver ej dela ut priser förarklassvis.

Tillåtna deltagare

Cupen är öppen för förare som betalar cupavgift. För att kunna ta del av reducerade startavgifter samt tillgodoräkna sig poäng och priser i cupen krävs även medlemskap i 1300 RallyCups förening.
Medlem ska finnas anmäld på hemsidans uppgiftslista, eller sitta i styrelsen, valberedningen eller vara sponsor för att få åtnjuta cupens fördelar gällande startavgifter. Betalar man startavgiften själv är man ändå välkommen att tävla med oss om poäng och priser. Dock måste vår cup- och sponsorreklam alltid bäras för att erhålla poäng.

Poängberäkning

5 poäng delas ut till alla som kommer till start i varje deltävling. Alltså även i de tävlingar som borträknas.
I deltävlingens totala resultatlista får vinnaren 22poäng, 2:an 18p, 3:an 15p, 4:an 13p, 5;an 12p ner till 16:e som får 1p.
Samtliga som kommer i mål får 5 poäng.
Vid varje deltävling delas lika många poäng ut för sträckprestationerna som för slutresultatet. Sträckpoängen delas med tävlingens antal sträckor.
Exempel, 22 poäng skall alltså delas ut till sträcksegrarna i en tävling som har fyra sträckor. Detta innebär att sträcksegrarna får 5,50 poäng per sträckvinst och en 2:a plats ger 4,50 poäng o.s.v. Har tävlingen 5 sträckor får man 4,40 poäng per sträckvinst och 3,60 poäng för andraplatsen o.s.v. För att tillgodoräkna sig sträckpoäng måste tiden vara anslagen på arrangörens resultatlista. Detta ligger helt på förarens ansvar.
Vid delad placering, på sträcka eller i tävlingsresultatet, får båda samma poäng för den aktuella delade placeringen. D.v.s. får man en delad andra plats så får båda poäng enligt poängskalan för en andraplats. Maximalt kan man alltså uppnå 54 poäng i en tävling.

Särskiljning

Vid lika poäng vid cupens slut döms fördel till den av de inblandade som tar mest poäng i finaltävlingen.

Startordning/seedning

Cupen påkallar seedning enligt aktuell cuptabell som publiceras på hemsidan, och att poänglösa startar sist i förarklassordning bakom sista förare i respektive förarklass. Vid seedning av nytt års första deltävlingar tas även hänsyn till föregående års resultat för största rättvisa och säkerhet. Cupen har som målsättning att cupdeltagarna startar gemensamt, längst fram i startfältet.
Beträffande ungdomsåkarna så uppmanar/ber vi arrangörerna att dessa (tillsammans med andra ungdomsåkare) skall få starta allra först (före oss) enligt samma ordning som för ”stora” Cupen.

För tävlande i 1300 RallyCup gäller:

Tillåtna bilar:
Grupp N – H – F – E & App K bilar med max 1300 cc motorer. Sammanslaget kallar vi dessa för 1300 Rallycupbilar.
Grunden ska vara Grupp N homologerade bilar enligt FIA, och där följa gällande reglemente FIA Appendix J, och för bilmodellens nationella homologerings handlingar. se www.sbf.se. Grupp E bilar med max 1300cc motorer är tillåtna. Undantaget Suzuki Mk1 och 2 med 1328 cc som får delta.
Bil som av olika skäl, t.ex. stolar/bälten/främre toppmonteringar samt kosmetiska detaljer som takscoop och vingar är homologerad i Grupp H men som i övrigt uppfyller Grupp N regementet Appendix J är tillåtna. Suzuki Mk1 och MK2 som är homologerade i appendix K är tillåtna under samma förutsättningar som för grupp H bilarna.
I Cuptävlingarna kommer grN bilar med dessa modifieringar accepteras.

Procentpåslag

1/ Tävlande som väljer att åka med utifrån justerbara stötdämpare och/eller med separat gasbehållare får i cupens poängberäkning ett tidspåslag på 1 %.
2/ Tävlande som väljer att rekognosera innan tävling där sådant erbjuds och man har möjlighet åka orekat med arrangörsnoter får i cupens poängberäkning ett tidspåslag på 1%.
Denna nivå kan som närsomhelst under säsongen justeras av 1300 RallyCups styrelse för bibehållen rättvisa.
Eventuell ändring av procentpåslag gäller från beslutsdatum och framåt.

Teknisk kontroll

Tolkningar och kontroll av att gällande reglemente följs utförs i deltävlingen av respektive arrangörs tekniska personal. Protester gällande deltävling handläggs av arrangören.
Tolkningar och kontroll av att gällande reglemente följs i cupen utförs av 1300 RallyCups teknikergrupp. Protester handläggs av Cupens kontaktpersoner.
Inom cupen kan tekniska kontroller genomföras efter beslut av 1300 RallyCups styrelse. Genom anmälan till cupen accepterar man eventuellt genomförande av internkontroll. Med en öppen attityd skall varje deltagare i cupen alltid generöst kunna kontrolleras av sina medtävlare.

Enhetsutrustning

1300 RallyCups styrelse förbehåller sig rätten att införa enhetsutrustning, t.ex. däck, för bästa sportsliga rättvisa om de ekonomiska fördelarna bedöms tillräckligt stora.
För säsongens vintertävlingar gäller att vi använder enhetsdäcket Black Rocket däck BR110 10/54R13 eller BR110 175/65R14med max 4,5 mm dubbutstick.
Max dubbutstick kontrolleras genom att mäta varje dubbs utstick på en däckslängd av 10 cm (ca 20 st). Medelmåttet får ej överstiga 5,5 mm. Överstiger det 5,5 mm måste två (2) nya mätningar göras på andra delar av slitbanan. Överstiger medelmåttet 5,5 mm på dessa tre ytor stryks man från poängberäkningen men ej tävlingsresultatet. Mätningen tillgår så att en specialgjord tolk sätts över dubben med en rörlig mätkropp i mitten som man sen via ett digitalt skjutmått får fram ett mått med två decimaler som skrivs upp för varje dubb. Separat instruktion och beskrivning av hur vi ska hjälpas åt med denna kontroll kommer att finnas. Vi har även tagit fram en däckmärkning där vi kommer att börja märka däck under vintern men det är kanske något vi kan använda till 2022 års säsong.

Marknadsföring

För att tillgodogöra sig poäng och priser i Cupen och dess deltävlingar krävs det att deltagare bär av Cupen anvisad reklam. Platsen på vindrutans överkant kommer eventuellt att utnyttjas.
Cupens anmälarlicenser SKALL användas av samtliga deltagare. Beroende på hur anmälarlicenssystemet, som är under ändring, kommer se ut så anpassar vi oss därefter och det faller på varje deltagare att tillse att samtliga anmälare blir representerade i en cuptävling. Saknas sådan anmälarlicens i program/startlista för någon tävlande så får den ingen startpoäng.
Cupen rekommenderar även att aktuell vindrutelogga får sitta kvar vid andra tävlingar och aktiviteter mellan Cupens tävlingar tills ny blir tillhandahållen. Detta skall med fördel dokumenteras för att visa eventuella sponsorer.

Anmälan till 1300 RallyCup

Anmälningsavgift till 1300 RallyCup är 1.000kr. Avgiften inbetalas till BG 822-4073 eller Swish 1235351465 Märk betalningen med ”1300 RC” och ange namn, telefonnummer samt mailadress. Avgiften skall vara betald innan deltagarens första deltävling. Obetald avgift medför att inga priser eller poäng kan tillgodoräknas. För den som vill prova på Cupen och åtnjuta dess fördelar men är osäker på ett komplett seriedeltagande ber vi kontakta cupledningen.

Tävlingssponsorer

Om det är Cupens målsättning finna tävlingssponsorer till varje deltävling som helt eller delvis betalar våra anmälnings- startavgifter så måste alla team bidra med det. Varje team bör alltså bidra med en sponsor. Det förväntas även att deltagande teamen bidrar med tävlingspriser.
Samtliga deltagare som åtnjutit bidrag från tävlingssponsor vid en tävling skall senast söndagen två veckor efter tävlingen ha insänt bevis till styrelsen på att man skickat ett ordentligt TACK till tävlingssponsorn (mailkopia, skärmdump eller liknande).
Om inte så har skett så uteblir bidraget vid nästa sponsrade tävling och fortsättningsvis tills bättring skett
(styrelsens mailadress: 
styrelsen@1300rallycup.se).

Tävlingsavgift

Vid deltävling där cupens tävlingssponsor helt eller delvis reducerat startavgiften skall 1000kr betalas till Cupen för administrativa och utjämnande ändamål. Juniorer betalar 300kr. Avgiften måste vara cupen tillhanda på kontot via BG 822-4073 eller swish 1235351465 dagen före tävlingsdagen. För sen inbetalning innebär att startpoängen uteblir. Är inte detta gjort före tävlingen skall den tävlande erlägga full tävlingsavgift. Således kan man välja att betala 1000 kr/300 kr för sent och missa startpoängen eller att betala hela startavgiften själv och erhålla alla poäng som vanligt. Vid avanmälan till deltävling gäller arrangörens villkor. Den avanmälde ansvarar själv för att åtaganden mot cupen och arrangören regleras i sin helhet. Till cupen Inbetalda 1000 kr/300 kr flyttas vid korrekt avanmälan vidare tills nästa sponsrade tävlingstillfälle under året. I annat fall anses pengarna förverkade. Utbildningsåkare har fri startavgift oavsett tävlingssponsor eller inte men skall bära tävlingssponsorlogga om sådan finnes.

Återbud hanteras alltid till 100% av den tävlande (tex. Avanmälningsavgift betalas direkt till arrangör). Ev. inbetald tävlingsavgift till cupen får användas senare under säsongen. Om inte anses den förverkad.
Helt eller delvis av arrangör återbetald startavgift (som Cuprabatt) kan fördelas lika mellan de team som kommer i mål på aktuell tävling eller betalas ut i efterhand vid lämpligt tillfälle eller som pris direkt vid tävlingen. Vid sponsrad tävling kan dessa pengar istället användas som ”rabatt” från arrangören när denne skall fakturera tävlingssponsor och föreningen.

Kontaktpersoner

Följande personer har utsetts till Cupens kontaktpersoner.
Fadder Teknikgruppen: Joacim Rydin. E-post: rydinrally@hotmail.com. 070-211 47 80

Prisutdelning

Prisutdelning för den totala cupen sker efter, eller i samband med sista deltävlingen.

Tolkning och ändring av reglemente

Tolkning och ändring av reglemente under pågående säsong kan endast utföras genom beslut av 1300 RallyCups styrelse. Justering av reglemente inför ny säsong beslutas av Föreningen 1300 RallyCups årsmöte. Årsmötet utlyses på Cupens hemsida.